Ο σκοπός μας

Όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία STEMSiL έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των κωφών παιδιών και έχουν ισχυρό κίνητρο να συμβάλουν στον εμπλουτισμό των διδακτικών εργαλείων.

Κίνητρο

Στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, οι σπουδές και η σταδιοδρομία στις Επιστήμες, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά (STEM) εξακολουθούν να είναι ελκυστικές, ενώ οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με STEM παραμένουν μεγάλες. Η εκπροσώπηση των Κωφών και των Βαρήκοων στους τομείς STEM κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς η έλλειψη οπτικά προσβάσιμης γλώσσας στην πρώιμη και σχολική εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλό ποσοστό Κωφών παιδιών να υστερεί σε μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τους μη Κωφούς συνομηλίκους τους και έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη μάθηση STEM.

Η βιβλιογραφία αναφέρει ορισμένα γεγονότα που οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί έχουν ήδη διαπιστώσει:

  • Οι κωφοί μαθητές με περιορισμένη συμμετοχή σε τάξεις STEM, αποτυγχάνουν να εντρυφήσουν στο πεδίο των STEM.
  • Πολλοί από τους καθηγητές Κωφών έχουν περιορισμένες δυνατότητες προετοιμασίας για τη διδασκαλία περιεχομένου STEM, χρησιμοποιούν ασυνεπείς διδακτικές στρατηγικές και το προσαρμοσμένο υλικό που παρέχεται στους κωφούς μαθητές STEM είναι περιορισμένο.
  • Τα γλωσσικά ζητήματα συχνά εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και Κωφών μαθητών, καθώς οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να διδάξουν κλάδους όπως το STEM ενώ οι συζητήσεις περιορίζονται γύρω από έννοιες με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι.
  • Οι κωφοί μαθητές μπορεί να αντιλαμβάνονται τις έννοιες STEM με θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο από τους ακούοντες μαθητές, ενδεχομένως λόγω της έλλειψης έκθεσης στην επιστήμη μέσω των μέσων ενημέρωσης που είναι λιγότερο προσιτά ή και απρόσιτα στα Κωφά άτομα.

Κατά συνέπεια, ακόμη και όταν φτάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι Κωφοί φοιτητές πρέπει να συνεργάζονται με ακούοντες καθηγητές, χωρίς εμπειρία με Κωφούς φοιτητές και χωρίς επίγνωση της κουλτούρας των κωφών, γεγονός που ακούσια επηρεάζει τις ερευνητικές τους δυνατότητες στο πεδίο των STEM. Οι κωφοί μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις όπως η εκμάθηση διαφορετικών νοημάτων για την ίδια έννοια STEM ή νοημάτων που δεν είναι εύκολα κατανοητά και είναι εννοιολογικά ανακριβή.

Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, το “STEMSiL” έρχεται να καλύψει αυτό το κενό έχοντας έναν τριπλό στόχο, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Στόχοι του έργου

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη βελτίωση της εκπαίδευσης STEM για Κωφούς μαθητές, εστιάζοντας στις ανάγκες τους που συνδέονται με την έλλειψη αποτελεσματικών και σαφώς καθορισμένων στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση STEM,παρέχοντάς τους δεξιότητες και αυτοπεποίθηση για την παροχή εκπαίδευσης STEM σε Κωφούς μαθητέςκαι διαθέτοντας γνώσεις και εργαλεία για τη μετάδοση των κύριων εννοιών STEM στη νοηματική γλώσσα.

Μεθοδολογία και εργαλεία

Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας για την υποστήριξη Κωφών μαθητών στην καλύτερη κατανόηση της ορολογίας STEM. Ένας από τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω ενός διαδικτυακού οπτικού λεξικού της Νοηματικής Γλώσσας, μαζί με διάφορα υποστηρικτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς και διερμηνείς της Νοηματικής Γλώσσας.

Εργαστήρια STEM

Δυνατότητα στους κωφούς μαθητές να εξασκήσουν αυτά που έμαθαν μέσω του προγράμματος, αναπτύσσοντας τα δικά τους έργα STEM με τα κιτ STEM που θα παρασχεθούν από το πρόγραμμα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Κωδικός έργου: KA2020-SCH-000087039