Αποτελέσματα του έργου

Το έργο θα δημιουργήσει εργαλεία και πόρους που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση Κωφών παιδιών.

Αποτελέσματα

Έρευνα

Το έργο θα ολοκληρώσει μια διακρατική μελέτη για τις τρέχουσες μεθοδολογίες διδασκαλίας STEM στην εκπαίδευση Κωφών και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των Κωφών μαθητών.

Η μελέτη θα αποτελέσει μια ανασκόπηση των υφιστάμενων νοημάτων/εννοιών που σχετίζονται με το STEM σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Νοηματικές Γλώσσες, των υφιστάμενων μεθοδολογιών στις τάξεις STEM και θα συλλέξει εμπειρίες στην εκπαίδευση κωφών που σχετίζονται με το STEM. Η μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα αποτελέσματα και θα είναι ανοικτής πρόσβασης.

Καινοτόμα μεθοδολογία

Με βάση τη μελέτη, θα δημιουργηθούν περαιτέρω μεθοδολογίες για τη διδασκαλία STEM στην εκπαίδευση κωφών με τη μορφή δίγλωσσου εγχειριδίου – “Μεθοδολογίες STEM στις νοηματικές γλώσσες”.

  1. Εισαγωγή στο STEM στην εκπαίδευση κωφών
  2. Το φάσμα του υπόβαθρου των Κωφών μαθητών
  3. Το σημερινό περιβάλλον STEM για την εκπαίδευση Κωφών
  4. Οι δυνατότητες προσβασιμότητας και η σημασία της χρήσης της τεχνολογίας
  5. Οι ισορροπημένες δίγλωσσες εκπαιδευτικές και διερμηνευτικές στρατηγικές – Έννοιες STEM με χρήση Νοηματικής και κειμένου
  6. Αποθετήριο πόρων με δραστηριότητες για την εισαγωγή των κύριων εννοιών STEM στην εκπαίδευση Κωφών.

     

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιέχει οπτικά λεξικά STEM σε έξι Ευρωπαϊκές Νοηματικές Γλώσσες και στις γραπτές γλώσσες που τις συνοδεύουν (γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και ελληνικά), καθώς και στα αγγλικά, μαζί με άλλους πόρους, όπως εισαγωγικά βίντεο σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης STEM και τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της εκπαίδευσης των κωφών παιδιών.

Εργαστήρια STEM

Πραγματικά έργα STEM που συνδημιουργούνται από Κωφούς μαθητές και καθηγητές/διερμηνείς νοηματικής γλώσσας. Ανάπτυξη εργαλείων για τη συνεργασία μεταξύ Κωφών μαθητών και εκπαιδευτικών/διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας με τη βοήθεια της διαδικτυακής πλατφόρμας και του λεξικού. Ανάπτυξη STEM kits για δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη.

Όλα τα αποτελέσματα, με την ολοκλήρωσή τους, θα αναρτώνται σταδιακά σε αυτή στη σελίδα.

Μείνετε συντονισμένες/οι

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Κωδικός έργου: KA2020-SCH-000087039